99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20231010 Konferens

Framtidens elevhälsa 2023

Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet
Konferens 10 oktober
Hur bygger man upp ett effektivt elevhälsoarbete som genomsyrar hela verksamheten? Hur arbetar man processinriktat och tvärprofessionellt så att elevhälsoarbetet ger avtryck ända in i klassrummet? Hur leder du förändring och tar elevhälsoarbetet till nästa nivå? Välkommen till den populära konferensen för dig som arbetar inom elevhälsan! Under en högaktuell dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett effektivt, främjande och förebyggande elevhälsoarbete!
Framtidens+elevh%C3%A4lsa+2023
Anmäl dig här!
20231011 Konferens

Framtidens LSS 2023

Hur nås en kvalitativ och rättssäker LSS i praktiken?
Konferens 11 oktober
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp kring LSS för att skapa en kvalitativ och rättssäker verksamhet som leder till ökad hälsa och delaktighet för individen. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och praktikfall om hur du planerar och utvecklar organisation, arbetssätt och kompetens inom LSS för att möta dagens och morgondagens utmaningar.
Framtidens+LSS+2023
Anmäl dig här!
20231017 Webbinarium

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

- regelverken i praktiken
Digital fokuskurs 17 oktober
Välkommen till en fokuskurs med en expert på juridiken inom ansvar och krav vid tredjelandsöverföring och användning av molntjänster.
Molntj%C3%A4nster+och+tredjelands%C3%B6verf%C3%B6ringar
Anmäl dig här!
20231018 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2023

Så blir kontoret en attraktiv och värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt för en framgångsrik och välmående organisation
Konferens 18 oktober
Välkommen till en högaktuell konferens om kontorsutformning och arbetssätt i en helt ny tidsera. Vilka nya krav ställs på framtidens kontor och hybrida arbetssätt och hur gör vi kontoret till en värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt för en framgångsrik och välmående organisation?
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2023
Anmäl dig här!
20231018 Kurs

Cyberattacker och incidentrespons- i praktiken

Vad krävs för att motstå och hantera den rådande risk- och hotbilden för cyberangrepp?
Kurs 18 oktober Stockholm eller digitalt
Välkommen till årets viktigaste kurs om cyberattacker och incidentrespons för företag, myndigheter och kommuner.
Cyberattacker+och+incidentrespons-+i+praktiken
Anmäl dig här!
20231024 Konferens

AI i offentlig sektor 2023

– juridik, säkerhet, integritet och ansvarsfull tillämpning
Konferens 24 oktober
Välkommen till en högaktuell konferens om AI transformationen för dig som arbetar med digitalisering i offentlig förvaltning. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om framgångsrikt digitaliseringsarbete och hur man tillämpar AI och andra IT-verktyg på bästa sätt!
AI+i+offentlig+sektor+2023
Anmäl dig här!
20231025 Konferens

Cybersäkerhet 2023

Fokus på samhällsviktiga aktörer, tjänster och infrastruktur
Konferens 25 oktober
Varmt välkommen till en fullspäckad konferensdag med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om andra verksamheters informationssäkerhetsarbete och hur de arbetar framgångsrikt med sin cybersäkerhet.
Cybers%C3%A4kerhet+2023
Anmäl dig här!
20231026 Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Kursen som ger dig som registrator och arkivarie fördjupade kunskaper inom lagar, föreskrifter, roller och ansvar i det systematiska informationssäkerhetsarbetet!
Kurs 26 oktober Stockholm
På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Informationss%C3%A4kerhet+f%C3%B6r+registratorer+och+arkivarier
Anmäl dig här!
20231108 Webbinarium

DORA

Förordningen om digital operativ motståndskraft och vad som krävs för att efterleva förordningen
Digital fokuskurs 8 november
Välkommen till en digital fokuskurs som syftar till att ge dig kunskap om DORA – vilka som berörs av förordningen, vad den innehåller och vad som krävs för regelefterlevnad.
20231110 Kurs

Utbildningsprogram strategisk lokalförsörjning

4 kurstillfällen:
10 november • 17 november • 1 december • 7 december
Välkommen till Ability Partners nya utbildningsprogram Strategisk lokalförsörjning. Under en fördjupande utbildning fokuserar vi på strategier och arbetssätt som leder till en effektiv lokalförsörjning som möter behoven på kort och lång sikt. Utbildningen avslutas med en nätverksdag med erfarenhetsutbyte!
Utbildningsprogram+strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning
Anmäl dig här!
20231114 Konferens

Framtidens boende för äldre 2023

Konferensen och mötesplatsen om planering och byggnation av boendemiljöer för äldre!
Konferens 14 november
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under en intensiv dag fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2023
Anmäl dig här!
20231115 Konferens

Framtidens socialtjänst 2023

Utveckling, arbetssätt och digitalisering för en socialtjänst i framkant!
Konferens 15 november
Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar verksamhetsutveckling och digitalisering inom socialtjänsten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du anpassar dig efter den nya lagstiftningen och hur du tar dig ann det svåra och komplexa samhällsuppdraget.
Framtidens+socialtj%C3%A4nst+2023
Anmäl dig här!
20231116 Konferens

eID och e-underskrifter

i framtidens digitala förvaltning 2023
Konferens 16 november
Varmt välkommen till en heldagskonferens med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och underskrift i offentlig sektor! Informationshantering, juridik och IT i viktig samverkan mot en sömlös, digital förvaltning.
eID+och+e-underskrifter
Anmäl dig här!
20231116 Kurs

Säkerhetsprövningsintervju

Vid rekrytering i säkerhetskänslig verksamhet
Kurs 16 november Stockholm
Kurs 25 januari Stockholm
Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.
S%C3%A4kerhetspr%C3%B6vningsintervju
Anmäl dig här!
20231120 Konferens

Framtidens skoladministratör 2023

Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
Konferens 20 november
Välkommen till en högaktuell konferens som hjälper dig att utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan.
Framtidens+skoladministrat%C3%B6r+2023
Anmäl dig här!
20231122 Konferens

Skolsköterskedagen

Fokus på sjuksköterskans roll, ansvar och arbetsuppgifter för en förebyggande och hälsofrämjande skola
Konferens 22 november
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du som skolsköterska bidrar till elevhälsoteamets arbete genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot bakgrund av att främja fysisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
Skolsk%C3%B6terskedagen
Anmäl dig här!
20231128 Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023

Att effektivt utveckla kvalitativa och hållbara boendemiljöer som möter hyresgästernas krav, behov och önskemål
Konferens 28 november
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna inom framtidens behovsanpassade LSS-boende för dig som arbetar inom LSS-verksamhet eller lokalplanering. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur strategiskt planerar och utformar ett kvalitativt, modernt och hållbart LSS-boende som lever upp till hyresgästernas behov, krav och önskemål.
Framtidens+behovsanpassade+LSS-boende+2023
Anmäl dig här!
20231129 Konferens

Forum för nämndsekreterare 2023

Så utvecklar du en effektiv och rättssäker nämndadministration och säkerställer tillit i hela den demokratiska processen
Konferens 29-30 november
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Intensiv utbildningskonferens som ger dig alla de juridiska uppdateringar du behöver i din roll som nämndsekreterare. Dessutom inspiration, konkreta verktyg och kunskap för att skapa en smart och effektiv nämndadministration i tiden.
Forum+f%C3%B6r+n%C3%A4mndsekreterare+2023
Anmäl dig här!
20231204 Webbinarium

AI Act- EUs nya AI-förordning

AI-förordningen och tillämpning i svensk lag för skydd av integritet och data
Digital fokuskurs 4 december
Välkommen till en digital fokuskurs som syftar till att ge dig kunskap om AI-Acts och andra regelverks krav på AI-system som din verksamhet innehar, erbjuder eller kommer att erbjuda.
AI+Act-+EUs+nya+AI-f%C3%B6rordning
Anmäl dig här!
20231205 Kurs

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Lär dig om juridiken kring digital informationsförvaltning – så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering,
e-signering och informationssäkerhet
Kurs 5 december
Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.
Juridiken+kring+digital+informationsf%C3%B6rvaltning
Anmäl dig här!
20240116 Kurs

Juridik för icke-jurister i kommunen

Lagar och föreskrifter som styr ditt arbete i kommunal förvaltning
Kurs 16 januari
Öka dina kunskaper om juridik i kommunal förvaltning och uppdatera dig på vad som krävs för att arbeta på ett rättssäkert sätt. Utöver aktuell tillämpning av en rad lagar såsom kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet och sekretess så får du diskutera rättsliga nyheter kopplat till ärendehanterings- och beslutsprocessen i kommun.
Juridik+f%C3%B6r+icke-jurister+i+kommunen
Anmäl dig här!
20240118 Konferens

Anpassad grundskola 2024

Strategier, metoder och förhållningssätt för hur du skapar en utvecklande och hälsofrämjande lärmiljö i framtidens anpassade grundskola
18 januari 2024
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna för dig som arbetar inom anpassad grundskola. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.
Anpassad+grundskola+2024
Anmäl dig här!
20240122 Konferens

Framtidens medborgarservice & kontaktcenter 2024

Konferens och mötesplats för dig i offentlig sektor
Konferens 22-23 januari
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens medborgarservice. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du anpassar verksamhetens processer, service och tjänster både efter medborgarnas behov och till det snabbt föränderliga digitala samhällets spelplan.
Framtidens+medborgarservice+%26%23038%3B+kontaktcenter+2024
Anmäl dig här!
20240124 Konferens

Framtidens badanläggningar 2024

Den självklara mötesplatsen för dig som utvecklar sim- och badanläggningar!
24-25 januari 2024
Var med när branschen träffas och nätverka med kollegor och olika aktörer från hela landet!
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar+2024
Anmäl dig här!
20240130 Konferens

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024

Ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!
Konferens 30 januari
Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete för dig som IT-chef eller informationssäkerhetsansvarig. Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor+2024
Anmäl dig här!
20240131 Konferens

Fritidshem 2024

Så leder du arbetet för utveckling, lärande och en meningsfull fritid
31 januari 2023
Välkommen till Fritidshem 2024. På konferensen får du konkreta verktyg för hur du lyfter fritidshemmets kvalitet till en helt ny nivå.
Fritidshem+2024
Anmäl dig här!
20240207 Konferens

Inomhusmiljö 2024

Så skapas hälsosamma innemiljöer med människan i fokus
Konferens 7 februari
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du framgångsrikt identifierar, utreder och åtgärdar problem med inomhusmiljön för dig som miljö- och hälsoskyddsinspektör, fastighetsägare eller konsult inom området! Lyssna till ledande expertis och aktuell forskning kring hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.
Inomhusmilj%C3%B6+2024
Anmäl dig här!
20240208 Konferens

Forum för kommunsekreterare 2024

Välkommen till årets stora mötesplats!
8 februari 2024
Välkommen till årets stora mötesplats för kommunsekreterare! Uppdatera dina juridiska kunskaper och ta del av både spännande forskning, expertis och massor av inspiration som hjälper dig att utveckla dig i din roll som kommunsekreterare.
Forum+f%C3%B6r+kommunsekreterare+2024
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter